fbpx

Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. (więcej…)

Uwaga! Wydłużono terminy naborów w Lubuskiem!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. (więcej…)

Fundusze na badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTEXTILE” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (więcej…)

Fundusze na aktywizację zawodową w Województwie Wielkopolskim

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 23.12.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 na Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (więcej…)

Dotacje na gospodarkę wodno-ściekową w Świętokrzyskiem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. (więcej…)

Dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych w Województwie Świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla inwestycji z...

Dotacje na działania badawcze i rozwojowe w Województwie Łódzkim

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (więcej…)