fbpx

Fundusze na aktywizację zawodową w Województwie Wielkopolskim

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 23.12.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 na Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (więcej…)

Dotacje na gospodarkę wodno-ściekową w Świętokrzyskiem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. (więcej…)

Dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych w Województwie Świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla inwestycji z...

Dotacje na działania badawcze i rozwojowe w Województwie Łódzkim

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (więcej…)

Dotacje dla małopolskich przedsiębiorców na urządzenia do produkcji OZE

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ...

Dotacje na aktywność międzynarodową małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich...

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. (więcej…)

Fundusze na edukację przedszkolną w Wałbrzychu

Konkurs nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-025/15 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.3 – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. (więcej…)

Fundusze na edukację przedszkolną w Jeleniej Górze

Konkurs nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-025/15 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.3 – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. (więcej…)