fbpx

Dotacje unijne dla przedsiębiorców – nabór wniosków, Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Finanse

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych
średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych

  • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.
b) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje unijne dla przedsiębiorców – nabór wniosków, Województwo Podkarpackie"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje unijne dla przedsiębiorców – nabór wniosków, Województwo Podkarpackie.
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)