fbpx

Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Konsultacje społeczne projektu PRT WL zostały przeprowadzone w terminie od 11 grudnia 2015 r. do 21 stycznia 2016 r. W trakcie konsultacji zorganizowano 2 spotkania, które odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

W ciągu tego czasu zgłoszono 89 uwag i propozycji zapisów projektu PRT WL. Uwagi do projektu PRT WL zgłosiło 50 podmiotów, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zainteresowane obszarem tematycznym PRT WL, regionalne zarządy gospodarki wodnej, a także radni województwa lubuskiego, radni gminy oraz osoby prywatne.
W toku prac nad zgłoszonymi uwagami pozytywnie rozpatrzono 6 propozycji, 4 uwzględniono częściowo, 21 zgłoszonych uwag miało charakter pytań, na które udzielono odpowiedzi w poniższym zestawieniu,  56 uwag nie uwzględniono, a 2 uwagi miały charakter komentarza.
Najważniejsze uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji:
Uwagi dotyczyły uzupełnienia wskazanych w dokumencie list inwestycji, w tym uwzględnione uwagi dotyczące rozszerzenia listy przedsięwzięć w zakresie wód śródlądowych.
Zgłoszono również potrzebę wskazania pośród głównych interesariuszy PRT WL, organizacji specjalistycznych w obszarze transportu, w tym organizacji pozarządowych. Wskazano także potrzebę dokonania w części diagnostycznej PRT WL uszczegółowień zapisów dotyczących uwarunkowań rozwoju sieci transportowej województwa.
Część uwag wniesionych w trakcie konsultacji miała charakter zapytań, które nie wymagają zmian w dokumencie. Uwagi te dotyczyły różnych obszarów związanych z transportem. Zwracano się z zapytaniem dotyczącym wysokości i podziału alokacji przeznaczonej na transport. Wśród uczestników konsultacji, wątpliwości budziły zagadnienia organizacyjne w przewozach pasażerskich, które nie są przedmiotem regulacji PRT WL. Liczne pytania dotyczyły inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ważnymi kwestiami poruszanymi w trakcie konsultacji były projekty dotyczące przedsięwzięć związanych z planowanym powstaniem ośrodków wydobywczych w regionie (węgla i miedzi). Inwestycji tych nie włączono do PRT WL, ponieważ brak jest pewności, co do realizacji ich w krótszym okresie czasu, tj. perspektywie finansowej 2014-2020.
W załączeniu:
Ustosunkowanie się do uwag do Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego wraz z uzasadnieniem
 

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)