fbpx

Dotacje na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w Województwie Lubuskim

Zarząd Województwa Lubuskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 ogłosił konkurs nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej).

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Fundusze europejskie można pozyskać na następujące typy projektów:

 • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych

w ramach następującej kategorii interwencji:
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90%.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 16 maja 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w Województwie Lubuskim"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w Województwie Lubuskim.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)