fbpx

Dotacje dla małopolskich przedsiębiorców na urządzenia do produkcji OZE

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Kto może składać wnioski?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:
1.     energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
2.     ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
3.     energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
4.     biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku:

  • mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%,
  • średnich przedsiębiorstw 45%.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 30 marca 2016 r. a zakończy się w dniu 29 kwietnia 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje dla małopolskich przedsiębiorców na urządzenia do produkcji OZE"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje dla małopolskich przedsiębiorców na urządzenia do produkcji OZE.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)