fbpx

Dotacje na działania badawcze i rozwojowe w Województwie Łódzkim

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

  • o 10% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 15 i 16 Regulaminu konkursu.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 500 000 zł.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 marca 2016 r. a zakończy się w dniu 29 kwietnia 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje na działania badawcze i rozwojowe w Województwie Łódzkim"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje na działania badawcze i rozwojowe w Województwie Łódzkim.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)