fbpx

Dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych w Województwie Świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-026/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,
  • związki i porozumienia JST,
  • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie znajdą przedsięwzięcia wymienione w pkt. 10 opisu Działania 4.3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z zakresu:

  • budowy instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 marca 2016 r. a zakończy się w dniu 12 maja 2016 r.
 
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych w Województwie Świętokrzyskim"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych w Województwie Świętokrzyskim.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)