fbpx

Dotacje na gospodarkę wodno-ściekową w Świętokrzyskiem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,
  • związki i porozumienia JST,
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje poniższe typy projektów:

  • budowa/ rozbudowa/ przebudowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, spełniających współczynnik koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci lub 90 mieszkańców na 1 km sieci zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995);
  • budowa/ rozbudowa/ przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK,
  • budowa/ rozbudowa/ przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i kontroli jakości wody) wyłącznie jako niewielka część (do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu) kompleksowego projektu regulującego gospodarkę ściekową (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej),
  • budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, brak możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze górnej Wisły

Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach, obowiązujący w dniu ogłoszenia konkursu. Zakres realizacji projektu w ramach konkursu, powinien być zgodny z zakresem projektu zgłoszonego do Master planu.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 marca 2016 r. a zakończy się w dniu 31 maja 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje na gospodarkę wodno-ściekową w Świętokrzyskiem"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje na gospodarkę wodno-ściekową w Świętokrzyskiem.
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)