fbpx

Fundusze na aktywizację zawodową w Województwie Wielkopolskim

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 23.12.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 na Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
  • pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
  • szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • dodatek relokacyjny,
  • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 10% dofinansowania krajowego).

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 4 kwietnia 2016 r. a zakończy się w dniu 15 kwietnia 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Fundusze na aktywizację zawodową w Województwie Wielkopolskim"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Fundusze na aktywizację zawodową w Województwie Wielkopolskim.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)