fbpx

Dotacje na aktywizację zawodową w Województwie Łódzkim

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu będzie zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i przywrócenie do zatrudnienia osób, które w wyniku zmian gospodarczych utraciły lub są zagrożone utratą zatrudnienia.
Zapewnienie kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w ramach outplacementu służyć będzie skutecznemu zapobieganiu dezaktywizacji zawodowej. W ramach przedmiotowego konkursu możliwa jest realizacja wsparcia outplacementowego obejmującego m.in.:

 1. szkolenia zawodowe,
 2. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 3. poradnictwo psychologiczne,
 4. pośrednictwo pracy,
 5. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 6. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 7. studia podyplomowe,
 8. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia,
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej).

Procent dofinansowania projektu

91%

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się i zakończy się 14.
 
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje na aktywizację zawodową w Województwie Łódzkim"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje na aktywizację zawodową w Województwie Łódzkim.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)