fbpx

Dotacje na aktywizację zawodową w Województwie Łódzkim

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement. (więcej…)

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii w Województwie Zachodniopomorskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II...

Fundusze na działania badawcze i rozwojowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach świętokrzyskich

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.2...

Wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs zamknięty nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5...

Dotacje europejskie na kształcenie w Województwie Lubuskim

Zarząd Województwa Lubuskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 ogłosił konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych...

Dotacje na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w Województwie Lubuskim

Zarząd Województwa Lubuskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 ogłosił konkurs nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej). (więcej…)