fbpx

Fundusze na działania badawcze i rozwojowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach świętokrzyskich

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

  • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • prace rozwojowe,
  • opracowaniu linii pilotażowych,
  • opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
  • walidacja danego rozwiązania,
  • uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)

Procent dofinansowania projektu

Przedsiębiorca Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie
Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie
po uwzględnieniu
zwiększenia*
Prace rozwojowe
(eksperymentalne)
– maksymalne
dofinansowanie
Prace rozwojowe – maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
 mikro 70% 80% 45% 60%
 mały 70% 80% 45% 60%
 średni 60% 75% 35% 50%
 duży 50% 65% 25% 40%

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się i zakończy się

Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Fundusze na działania badawcze i rozwojowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach świętokrzyskich"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Fundusze na działania badawcze i rozwojowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach świętokrzyskich.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)