fbpx

Fundusze na nowe przedszkola w Dolnośląskiem

Konkurs nr RPDS.10.01.01-IZ.00-02-023/15 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego;
  • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Uruchamianie nowych miejsc w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
  • Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne.
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (wkład UE) wynosi od 85% do 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie zakończy się w dniu 13 kwietnia 2016 r.
 
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Fundusze na nowe przedszkola w Dolnośląskiem"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Fundusze na nowe przedszkola w Dolnośląskiem.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)