fbpx

Dotacje na aktywizacje zawodową osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w PUP – woj. lubuskie

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

  •  jednostki samorządu terytorialnego ( JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
  • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Fundusze europejskie można pozyskać na następujące typy projektów:
W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);
II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;
V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85%,
  •  środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł

przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 2 maja 2016 r. i zakończy się w
dniu 9 maja 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje na aktywizacje zawodową osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w PUP – woj. lubuskie"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje na aktywizacje zawodową osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w PUP – woj. lubuskie.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)