fbpx

#27 Zasada konkurencyjności w projektach unijnych.

Zasada konkurencyjności jest kluczowym elementem zarządzania projektami unijnymi. Zapewnia ona, że procesy zamówień publicznych są przeprowadzane w sposób transparentny, uczciwy i efektywny, co ma na celu uzyskanie najlepszych możliwych rezultatów dla projektów. Dowiedz się, jak prawidłowo stosować tę zasadę, aby osiągnąć sukces w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Wprowadzenie

Zasada konkurencyjności jest kluczowym elementem zarządzania projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską. Zapewnia, że procesy zamówień publicznych są przeprowadzane w sposób transparentny, uczciwy i efektywny, co ma na celu uzyskanie najlepszych możliwych rezultatów dla projektów.

Czym jest zasada konkurencyjności?

Zasada konkurencyjności zobowiązuje beneficjentów funduszy unijnych do przeprowadzania zamówień publicznych w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Oznacza to, że każde zamówienie powinno być realizowane transparentnie, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie wyboru dostawców i realizacji zamówień.

Zakres stosowania zasady konkurencyjności w projektach unijnych

Zasadę tę stosuje się w przypadku zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto. Dotyczy to zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Wartości te są kluczowe, ponieważ określają minimalny próg, od którego obowiązuje zasada konkurencyjności. W przypadku zamówień o niższej wartości stosuje się uproszczone procedury.

Zwolnienia z zasady konkurencyjności

Istnieją określone wyjątki, w których zasada konkurencyjności nie jest wymagana. Obejmują one m.in. zamówienia poniżej 50 tys. zł netto, zamówienia realizowane na podstawie Prawa zamówień publicznych oraz sytuacje wyjątkowe, takie jak klęski żywiołowe czy pilna potrzeba realizacji zamówienia. Ważne jest, aby każdorazowe zwolnienie z procedury było odpowiednio uzasadnione i udokumentowane.

Szacowanie wartości zamówienia

Proces szacowania wartości zamówienia musi być przeprowadzony z należytą starannością, aby zapewnić właściwą ścieżkę audytu. Szacowanie obejmuje analizę wartości dostaw, usług lub robót budowlanych, które są niezbędne do realizacji projektu. Wartość zamówienia jest ustalana bez podatku VAT i powinna być zgodna z wymaganiami projektowymi.

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności

Postępowanie o udzielenie zamówienia rozpoczyna się od przygotowania zapytania ofertowego, które musi zawierać szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert oraz terminy składania ofert. Zapytanie jest publikowane w Bazie Konkurencyjności, co zapewnia jego dostępność dla wszystkich potencjalnych wykonawców.

Ocena ofert i wybór wykonawcy w projektach unijnych

Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany na podstawie ustalonych kryteriów oceny, które mogą obejmować cenę, jakość, termin realizacji oraz inne istotne czynniki. Zamawiający musi również ocenić, czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska, co mogłoby wskazywać na nierealistyczne zobowiązania wykonawcy.

Protokół z postępowania

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia musi być udokumentowane w formie protokołu, który zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu postępowania, ofert, oceny oraz wyboru wykonawcy. Protokół jest niezbędny do celów audytowych i kontroli.

Korekty finansowe

Naruszenie zasad konkurencyjności może skutkować nałożeniem korekt finansowych. Wartość korekty jest ustalana na podstawie taryfikatora, który określa procentową wartość korekty za różne rodzaje naruszeń. Korekty mogą wynosić od kilku procent do 100% wartości zamówienia, w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości.

Podsumowanie

Znajomość zasady konkurencyjności jest kluczowa dla skutecznego zarządzania projektami unijnymi. Oferujemy szkolenia, które pomogą Ci zrozumieć i prawidłowo stosować te zasady, co pozwoli na uniknięcie błędów i zapewni sukces Twoich projektów. Zainwestuj w swoją wiedzę i umiejętności z Astitum Konsulting Sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej – zerknij na nasze szkolenie “zasada konkurencyjności i Baza Konkurencyjności w projektach unijnych” – https://astitum.pl/szkolenia/zasada-konkurencyjnosci-i-baza-konkurencyjnosci-w-projektach-unijnych/

Polecamy także inne ważne strony:

https://www.uzp.gov.pl

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Zapraszamy także na naszego Facebooka – https://www.facebook.com/

Tam na bieżąco aktualizujemy informacje o naszych szkoleniach.

Dowiedz się więcej o innych naszych szkoleniach dotyczących projektów unijnych:

https://astitum.pl/kategoria/dotacje-ue

Kontakt do nas jest prosty:

https://astitum.pl/kontakt

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "#27 Zasada konkurencyjności w projektach unijnych."
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: #27 Zasada konkurencyjności w projektach unijnych..
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)