fbpx

Ważna informacja dla beneficjentów – ruszyła Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich!

W dniu 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl
Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym, służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Dzięki zasadzie konkurencyjności beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Będzie to możliwe dzięki dopuszczeniu jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją poszczególnych zamówień.
W związku z powyższym, od dnia 11 stycznia 2016 r. Beneficjenci, zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności – zgodnie z zapisami ww. Wytycznych, powinni obligatoryjnie publikować w Bazie zapytania ofertowe dla dostaw, usług i robót, które mają być współfinansowane ze środków EFRR.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Ważna informacja dla beneficjentów – ruszyła Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich!"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Ważna informacja dla beneficjentów – ruszyła Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich!.
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)