fbpx

# 1 Innowacyjność w projektach unijnych.

Innowacyjność w projektach unijnych.

Innowacyjność jest dziś wymogiem koniecznym w zakresie aplikowania do wielu konkursów współfinansowanych przez UE a tym samym możliwości realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym i prorozwojowym.

Projekty to forma organizacji działań w przedsiębiorstwach, przeznaczona do wdrażania zmian i innowacji. Jednak prawie każdy z projektów jest w pewien sposób unikalny i właśnie tym projekty różnią się od procesów o charakterze powtarzalnym.

Kiedy projekt jest innowacyjny? Jakie wymogi musi spełniać, aby za inwestycyjny mógł być uznany w trakcie oceny? Co powinien zawierać? Jakie powinien przewidywać efekty?

Tym bardziej, że już na poziomie słownikowym jak i mowy potocznej innowacyjność może być rozumiana w sposób wielowymiarowy.

W praktyce do projektów o podwyższonym poziomie innowacyjności możemy zaliczyć projekty rozwoju nowych produktów, projekty badawczo-rozwojowe, czy na przykład projekty rozwoju startupów i tworzenia nowych firm.

Innowacja – co to oznacza?

Innowację można rozumieć na wiele sposobów. W badaniach i literaturze wyróżnia się szereg typów i sposobów klasyfikacji innowacji. Dla niektórych firm np. dla segmentu MŚP innowacją może być istotna zmiana sposobu działania. Dlatego mówiąc o innowacjach, możemy zadać pytanie: Czego dotyczy nowość? – produktu, procesu, usługi czy modelu biznesowego. Dla kogo jest to nowe? – dla indywidualnego przedsiębiorcy, firmy czy branży? Jaka jest skala oryginalności zmian? – czy będzie to innowacja przełomowa (e-mobility), usprawniająca (poprawiająca doświadczenia klienta z produktem), czy imitująca (szereg produktów „made in China”).

To, jak zdefiniujemy innowację determinuje sposoby pomiaru innowacyjności. W projektach dofinansowywanych ze środków publicznych, a o takich tu mówimy, uznaje się wytyczne Podręcznika Oslo Manual.

http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf

„Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji, w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem.”

Takie ujęcie daje szerokie możliwości dla klasyfikacji projektu jako innowacyjny, a portfelach projektów przedsiębiorstw może znajdować się mieszanka projektów o wysokiej i niskiej innowacyjności.

Rodzaje innowacyjności

1. Innowacja produktowa

Innowacja produktowa jest to wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego produktu lub usługi. Czym charakteryzuje się nowy produkt lub usługa? – posiada on cechy technologiczne lub przeznaczenie różniące się znacząco od wcześniejszych rozwiązań. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Innowacja produktowa to także znaczne ulepszenie oferowanych do tej pory produktów lub usług. Zmiany muszą dotyczyć parametrów technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi dla użytkownika końcowego czy innych cech funkcjonalnych.

Innowacja produktowa została wdrożona jeśli została wprowadzona na rynek!

Innowacje produktowe dotyczą firm produkcyjnych, przy czym jeśli firma chciałabym sfinansować zakup z tych środków systemu ERP to może on stanowić jedynie element dodatkowy.

2. Innowacja procesowa

Innowacja procesowa to zmiana w stosowanych sposobach wytwarzania produktów czy usług. Dotyczy  nowych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego do produkcji. Przykładem może być instalacja nowej albo ulepszonej linii produkcyjnej lub wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces produkcji poprzez np. strategiczne planowanie produkcji.

Innowacja procesowa to także zmiana w logistyce firmy. Obejmuje urządzenia, oprogramowanie oraz techniki wykorzystywane do nabywania materiałów, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania produktów do odbiorców. Przykładowo można wprowadzić oprogramowanie do realizacji zakupów czy magazynowania, lub  optymalizujące trasy dostaw.

Innowacje procesowe dotyczą zarówno firm produkcyjnych (1 i 2 przypadek) jak i firm handlowych czy usługowych (2 przypadek).

3. Innowacja organizacyjna

Czyli inaczej nowa metoda organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych. Innowacją procesową jest także pierwsze wprowadzenie w firmie technik zintegrowanego zarządzania lub kontroli, programów szkoleniowych, metod outsourcingu badań lub produkcji.

Innowacje procesowe dotyczą zarówno firm produkcyjnych jak i firm handlowych czy usługowych.

NIE są innowacją – Zmiany oparte na metodach już znanych w firmie w zakresie organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacji,  zmiany w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych firm

4. Innowacja marketingowa

To nowa metoda marketingu włączając w to znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, promocji produktu i strategii cenowej  – o ile jest to pierwsze zastosowanie dla przedsiębiorstwa!

Zmiany w oparciu o metody wcześniej stosowane przez firmę czy rutynowe  instrumenty marketingowe NIE stanowią innowacji.

Przykładem jest tu wprowadzanie spersonifikowanego systemu informacyjnego opartego o karty lojalnościowe oraz pierwsze zastosowanie specjalnej oferty czy opracowanie nowego znaku towarowego i jego zastosowanie.

Innowacje marketingowe dotyczą zarówno firm produkcyjnych jak i firm handlowych czy usługowych.

5. Badania przemysłowe

Mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz  umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług  lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów,  procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych  systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii  rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac  rozwojowych.

6. Prace rozwojowe

Nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie  dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i  działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania  produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub  ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że  nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;

opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

W przypadku gdy prototypy mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody w okresie 3 lat od zakończenia projektu uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej (do limitu kwoty dofinansowania przeznaczonej na prototyp o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym);

działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania i wdrożenia nowego produktu, można wspomagać oprogramowaniem klasy ERP.

Pod linkiem poniżej możesz dowiedzieć się więcej na temat Pożyczki na cele inwestycyjne.

https://astitum.pl/pozyczki-na-cele-inwestycyjne-wspolfinansowane-ze-srodkow-ue-wojewodztwo-lubuskie/

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "# 1 Innowacyjność w projektach unijnych."
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: # 1 Innowacyjność w projektach unijnych..
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)