fbpx
 • Moduł 1: Wprowadzenie do metod uproszczonych w projektach unijnych • Rola i znaczenie metod uproszczonych w kontekście realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. • Aktualne wytyczne i polityka Komisji Europejskiej dotyczące zastosowania metod uproszczonych. • Korzyści wynikające z wykorzystania metod uproszczonych w projektach, w tym uniknięcie błędów i konieczności zwrotu środków. Moduł 2: Metody uproszczone rozliczania wydatków w projektach unijnych • Stawki jednostkowe • Stawki ryczałtowe • Kwoty ryczałtowe Przygotowanie projektu z zastosowaniem metod uproszczonych • Wniosek o dofinansowanie z uwzględnieniem uproszczonych metod rozliczania wydatków. • Skuteczne opisanie zadań merytorycznych w projekcie uwzględniając metodologię uproszczoną. • Budżet projektu a zastosowanie metod uproszczonych w planowaniu i monitorowaniu wydatków. • Definiowanie wskaźników postępów projektu i gromadzenie dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie. Moduł 3: Realizacja projektu z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków • Dokumentacja i dowody potwierdzające wydatki projektowe w kontekście metod uproszczonych. • Proces wypełniania wniosków o płatność z uwzględnieniem zasad metod uproszczonych. • Zasady rozliczania wydatków metodami uproszczonymi a zachowanie zasady proporcjonalności. • Identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości i unikanie błędów związanych z zastosowaniem metod uproszczonych. • Kontrola rzeczowa realizacji projektu w przypadku korzystania z uproszczonych metod rozliczania. Moduł 4: Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zastosowaniem uproszczonych metod • Analiza ryzyka i ocena skuteczności zastosowania uproszczonych metod w projekcie. • Skuteczne zarządzanie ryzykiem w kontekście metod uproszczonych. • Wsparcie audytowe i kontrolne przy zastosowaniu uproszczonych metod rozliczania projektów. Moduł 5: Studium przypadków i praktyczne warsztaty • Przegląd konkretnych przypadków zastosowania uproszczonych metod w projektach unijnych. • Warsztaty praktyczne dotyczące przygotowania, realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem metod uproszczonych. • Dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami. Moduł 6: • Dalsze doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wykorzystywania metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. • Podsumowanie głównych zagadnień omówionych podczas szkolenia. • Odpowiedzi na pozostałe pytania uczestników i wyjaśnienie wątpliwości. • Praktyczne wskazówki i strategie dotyczące efektywnego wykorzystania metod uproszczonych w praktyce. • Określenie dalszych kroków i działań uczestników po zakończeniu szkolenia. Uwaga: Kolejność i czas trwania poszczególnych modułów mogą być dostosowane w zależności od potrzeb i preferencji uczestników. W trakcie szkolenia mogą być także uwzględnione dodatkowe moduły, studia przypadków lub warsztaty praktyczne, które dostarczą dodatkowych informacji i umożliwią bardziej interaktywne doświadczenie uczestnikom.
  18 czerwca, 2024 - 19 czerwca, 2024
  8 lipca, 2024 - 9 lipca, 2024
  22 lipca, 2024 - 23 lipca, 2024

  1199 zł

  Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych

  Cel szkolenia W obliczu coraz większej popularności stosowania metod uproszczonych…

  online

  16 h

   Gwarancja terminu!

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Radosław Gierałtowski
  Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczony trener z prawie 20-letnim doświadczeniem. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia

   W obliczu coraz większej popularności stosowania metod uproszczonych w rozliczaniu projektów unijnych, istotnym zagadnieniem staje się poznanie i zrozumienie zasad ich stosowania. W perspektywie 2021-2027 Komisja Europejska szczególnie zwraca uwagę na ten aspekt, co wynika z korzyści, jakie przynoszą uproszczenia w procesie rozliczeń. Właściwe wykorzystanie tych metod pozwala na uniknięcie błędów oraz konieczności zwrotu środków z dotacji, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego przebiegu projektu. W związku z powyższym, szkolenie z zakresu metod uproszczonych w projektach unijnych może okazać się niezwykle cenne dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie projektów unijnych.

   Wśród celów szkolenia online  ” Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych ” należy wymienić:

   • Zrozumienie idei i zalet stosowania metod uproszczonych w rozliczaniu projektów unijnych.
   • Poznanie praktycznych aspektów korzystania z metod uproszczonych, w tym możliwych do zastosowania stawek jednostkowych i ryczałtowych.
   • Rozpoznanie momentów, w których stosowanie metod uproszczonych jest możliwe i wskazanie sytuacji, gdy ich zastosowanie jest konieczne.
   • Zapoznanie się z wymaganiami prawno-finansowymi Komisji Europejskiej, w tym z wytycznymi dotyczącymi stosowania metod uproszczonych w projektach unijnych.
   • Nauka łączenia różnych metod uproszczonych w jednym projekcie oraz korzystania z kosztów uproszczonych w przypadku wydatków objętych ograniczeniami i limitami.
   • Poznanie metodologii udzielania i rozliczania zaliczek w projektach rozliczanych kosztami uproszczonymi.
   • Zidentyfikowanie pozytywnych i negatywnych aspektów stosowania metod uproszczonych w rozliczaniu projektów unijnych.
   • Nabywanie umiejętności zarządzania i kontroli projektów unijnych rozliczanych metodami uproszczonymi oraz weryfikacji wydatków rozliczanych uproszczoną metodą.
   • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez analizę przypadków, dyskusję i wyjaśnianie wątpliwości uczestników.

     Adresaci szkolenia

    Potencjalnymi adresatami szkolenia ” Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych ” mogą być osoby pracujące w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach oraz jednostkach naukowych, które ubiegają się o dotacje unijne i są odpowiedzialne za rozliczanie projektów. Mogą to być m.in. pracownicy działów finansowych i księgowości, koordynatorzy projektów, kierownicy jednostek projektowych, a także osoby zajmujące się kontrolą finansową projektów.

    Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

    Zakres merytoryczny szkolenia ” Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych ” przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

    • wnioskodawcy,   
    • przedsiębiorcy,   
    • pracownicy działów księgowości 
    • pracowników zespołów projektowych 
    • pracownicy uczelni wyższych,   
    • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
    • pracownicy administracji publicznej   
    • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

    Efekty szkolenia 

    • Spodziewane efekty szkolenia “Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych ” obejmują:

     • Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie stosowania metod uproszczonych w rozliczaniu wydatków projektów unijnych, co przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów w rozliczeniach.
     • Poprawa efektywności zarządzania projektem unijnym poprzez skuteczne wykorzystanie dostępnych metod uproszczonych i ułatwienie dostępu do finansowania z UE.
     • Zwiększenie świadomości uczestników na temat korzyści wynikających z wykorzystania metod uproszczonych, takich jak redukcja czasu i kosztów związanych z przygotowaniem i weryfikacją dokumentacji projektowej.
     • Skuteczniejsza kontrola wydatków projektowych i uniknięcie konieczności zwrotu środków z dotacji.
     • Poprawa jakości projektów unijnych i zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania w przyszłości.

      

    Metody szkoleniowe

    Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

    Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

    Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

    1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
    2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
    3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
    4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
    5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

    Specyfika szkolenia online: 

    • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników. 
    • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 0,5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
    • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
    • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge  

   • Moduł 1: Wprowadzenie do metod uproszczonych w projektach unijnych

    • Rola i znaczenie metod uproszczonych w kontekście realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.
    • Aktualne wytyczne i polityka Komisji Europejskiej dotyczące zastosowania metod uproszczonych.
    • Korzyści wynikające z wykorzystania metod uproszczonych w projektach, w tym uniknięcie błędów i konieczności zwrotu środków.

    Moduł 2: Metody uproszczone rozliczania wydatków w projektach unijnych

    • Stawki jednostkowe
    • Stawki ryczałtowe
    • Kwoty ryczałtowe

    Przygotowanie projektu z zastosowaniem metod uproszczonych

    • Wniosek o dofinansowanie z uwzględnieniem uproszczonych metod rozliczania wydatków.
    • Skuteczne opisanie zadań merytorycznych w projekcie uwzględniając metodologię uproszczoną.
    • Budżet projektu a zastosowanie metod uproszczonych w planowaniu i monitorowaniu wydatków.
    • Definiowanie wskaźników postępów projektu i gromadzenie dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie.

    Moduł 3: Realizacja projektu z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

    • Dokumentacja i dowody potwierdzające wydatki projektowe w kontekście metod uproszczonych.
    • Proces wypełniania wniosków o płatność z uwzględnieniem zasad metod uproszczonych.
    • Zasady rozliczania wydatków metodami uproszczonymi a zachowanie zasady proporcjonalności.
    • Identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości i unikanie błędów związanych z zastosowaniem metod uproszczonych.
    • Kontrola rzeczowa realizacji projektu w przypadku korzystania z uproszczonych metod rozliczania.

    Moduł 4: Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zastosowaniem uproszczonych metod

    • Analiza ryzyka i ocena skuteczności zastosowania uproszczonych metod w projekcie.
    • Skuteczne zarządzanie ryzykiem w kontekście metod uproszczonych.
    • Wsparcie audytowe i kontrolne przy zastosowaniu uproszczonych metod rozliczania projektów.

    Moduł 5: Studium przypadków i praktyczne warsztaty

    • Przegląd konkretnych przypadków zastosowania uproszczonych metod w projektach unijnych.
    • Warsztaty praktyczne dotyczące przygotowania, realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem metod uproszczonych.
    • Dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami.

    Moduł 6:

    • Dalsze doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wykorzystywania metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych.
    • Podsumowanie głównych zagadnień omówionych podczas szkolenia.
    • Odpowiedzi na pozostałe pytania uczestników i wyjaśnienie wątpliwości.
    • Praktyczne wskazówki i strategie dotyczące efektywnego wykorzystania metod uproszczonych w praktyce.
    • Określenie dalszych kroków i działań uczestników po zakończeniu szkolenia.

    Uwaga: Kolejność i czas trwania poszczególnych modułów mogą być dostosowane w zależności od potrzeb i preferencji uczestników. W trakcie szkolenia mogą być także uwzględnione dodatkowe moduły, studia przypadków lub warsztaty praktyczne, które dostarczą dodatkowych informacji i umożliwią bardziej interaktywne doświadczenie uczestnikom.

   • Koszt uczestnictwa:

    • jednej osoby – 1199 zł zł brutto
    • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

    Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

    Cena obejmuje:

    • uczestnictwo w szkoleniu
    • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
    • certyfikat ukończenia szkolenia
    • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

    Płatności:

    • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

    Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

    •          agendę szkolenia
    •          harmonogram szkolenia
    •          link do wirtualnego pokoju
    •          informacje na temat sposobu rejestracji

    Informacje:

    www.astitum.pl

   Rejestrujesz się na szkolenie:  "Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych"
   Nabywca
   Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
   Formularz rejestracji na szkolenie: Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych.
   Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)