fbpx
 • Perspektywa finansowa 2021-2027- cele, założenia, rozliczenia
  21 maja, 2024 - 22 maja, 2024

  1199 zł

  Perspektywa finansowa 2021-2027- cele, założenia, rozliczenia

  Szkolenie online "Perspektywa finansowa 2021-2027 - cele, założenia, rozliczenia" przeznaczone…

  online

  16 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Marcin Kibitlewski
  Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 4100 osób w trakcie ponad 7200 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” –szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie online “Perspektywa finansowa 2021-2027 – cele, założenia, rozliczenia” przeznaczone jest w szczególności dla podmiotów z sektora publicznego. Ze szkolenia w równym stopniu mogą skorzystać podmioty prywatne, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

   Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja szkolenia “Perspektywa finansowa 2021-2027 – cele, założenia, rozliczenia” skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w Nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027.  

   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 
   • wnioskodawcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Perspektywa finansowa 2021-2027 będzie uzyskanie wiedzy na poniższe tematy:  

   • główne cele, zasady i grupy docelowe w NPF 2021-2027;
   • operacje o znaczeniu strategicznym, sposób i procedura wyłonienia projektów do dofinansowania;
   • monitorowanie i sprawozdawczość w ramach perspektywy finansowej 2021-2027;
   • wskaźniki postępu rzeczowego w ramach perspektywy finansowej 2021-2027;
   • ewaluacja w ramach perspektywy finansowej 2021-2027;
   • stosowanie zasady równości szans oraz niedyskryminacji w perspektywie finansowej na lata 2021-2027;
   • rozliczanie wydatków – wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej od strony beneficjenta programu;
   • obowiązki informacyjne i promocyjne wynikające z Rozporządzenia ogólnego w zakresie komunikacji i widoczności w NPF;
   • odpowiedzialność w ramach programów: Instytucji Zarządzających, Beneficjenta;
   • zasady udzielania wsparcia w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027;
   • konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027;
   • różnice pomiędzy perspektywą finansową 2014 – 2020 a 2021 – 2027 np. zmiany w systemie instytucjonalnym, kwalifikowalność VAT;

    A także opcjonalnie na temat pomocy technicznej w ujęciu krajowym i regionalnym, zmiany zasad wyboru projektów dot. Pomocy Technicznej, ewentualnych zmiany dotyczących kwalifikowalności wydatków w zakresie Pomocy Technicznej

   Metody szkoleniowe

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności
   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

  • Cele Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

   • Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
   • Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
   • Cel 3: Lepiej połączona Europa
   • Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym
   • Cel 5: Europa bliższa obywatelom
   • Cel 6: Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

   Programy realizowane w perspektywie 2021-2027

   • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
   • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
   • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
   • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
   • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
   • Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
   • Programy regionalne

   Główne założenia Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027:

   • Główne kierunki zmian w NPF 2021-2027
   • Plan finansowy Umowy Partnerstwa – alokacja środków
   • Koncentracja tematyczna środków w ramach NPF 2021-2027
   • Warunki podstawowe
   • Instrumenty terytorialne – założenia funkcjonowania
    • zintegrowane inwestycje terytorialne – ZIT,
    • rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS
    • inne instrumenty terytorialne – IIT
   • Formy wsparcia finansowego dla wybranych obszarów wsparcia
   • Komunikacja, widoczność i przejrzystość realizacji programów
   • Monitorowanie postępu rzeczowego
   • System ewaluacji polityki spójności
   • Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji polityki spójności
   • Podstawowe zasady prawa w zakresie wyboru projektów
   • Zasady kwalifikowalności wydatków
    • Szczególne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące dotacji
    • Szczególne zasady kwalifikowalności dotyczące instrumentów finansowych
    • Koszty niekwalifikowalne
   • Trwałość projektu
   • Wybór projektów – konkurencyjny lub niekonkurencyjny
   • Przenoszenie środków między kategoriami regionów i celami
   • Nieprawidłowości i korekty finansowe
   • Centralny System Teleinformatyczny
   • Zasada zrównoważonego rozwoju i zasada „nie czyń poważnych szkód” (DNSH)

   Realizacja zasad równościowych w perspektywie finansowej 2021 -2027

   • Akty prawne i dokumenty dotyczące zasad równościowych
   • Założenia podstawowe dotyczące zasad równościowych
   • Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027
   • Zasada równości szans i niedyskryminacji
   • Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU)
   • Zasada równości kobiet i mężczyzn
   • Wymagania dotyczące instytucji wdrażających dotyczące realizacji zasad równościowych
   • Monitorowanie, ewaluacja, promocja w zakresie realizacji zasad równościowych
   • Kontrola zasad równościowych

   Pomoc techniczna w ramach Nowej Perspektywy finansowej 2021 – 2027

   • Pomoc techniczna z inicjatywy KE
   • Pomoc techniczna z inicjatywy państwa członkowskiego
   • Wykorzystanie środków Pomocy Technicznej
   • Wybór i rozliczanie projektów
   • Centralny System Teleinformatyczny w projektach pomocy technicznej
   • Program „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”
   • Komunikacja i widoczność w ramach Pomocy Technicznej
   • Monitorowanie Pomocy Technicznej
   • Ogólne zasady rozliczania wydatków
   • Stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1199 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Perspektywa finansowa 2021-2027- cele, założenia, rozliczenia"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Perspektywa finansowa 2021-2027- cele, założenia, rozliczenia.
  Data rozpoczęcia szkolenia: 21 maja, 2024

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)