fbpx

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Astitum Konsulting sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie (66-200), Borów 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  KRS pod numerem 0000311956, posługująca się numerem NIP 927 190 60 13, zwana dalej Astitum Konsulting. 

2. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej adres pocztowy  bądź drogą e-mailową na adres: rodo@astitum.pl.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?

Astitum Konsulting przetwarza Państwa dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, tj.:

3.1. ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, w taki sam sposób, w jaki została ona wyrażona bądź na adres
e-mailowy Astitum Konsulting, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem. Przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych, wykorzystywania plików cookies, kontaktowania się z Państwem w zakresie świadczonych przez nas usług.

3.2. OFERTOWANIE I REALIZACJA UMOWY: w trakcie kontaktu z Państwem w sprawie zakresu oferowanych przez nas usług, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy/usługi, a także w celu ustalenia, dochodzenie
i ochrony praw i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.3. UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Astitum Konsulting (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwizacji, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, marketingu bezpośredniego, a także na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. 

4. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz jej rozliczenia zgodnie z prawem i okresami przedawnienia roszczeń, a wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przez ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

5. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne (np. w przypadku pozyskania zgód, prowadzenia przez Państwa korespondencji, woli zawarcia umowy/usługi), ale bywa także konieczne z uwagi na wolę otrzymania przez Państwa określonych informacji i podjęcia współpracy. 

W przypadku dostawców usług na rzecz Astitum Konsulting i naszych kontrahentów możemy przetwarzać Państwa dane, jak również dane Państwa  pracowników i współpracowników. 

Państwa dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Was, waszych pracowników, współpracowników, z bazy ogólnodostępnej  danych GUS, CEIDG i KRS, a także z Państwa stron internetowych bądź innych powszechnie dostępnych źródeł. 

6. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH? PRZETWARZANIE DANYCH POZA UE, EOG.

6.1. Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów lub w oparciu zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie prowadzenia i obsługi strony www.

6.2. Ujawnianie danych wiąże się głównie z wykorzystaniem przez Astitum Konsulting  podmiotów, będących odbiorcami danych, świadczących na nasze zlecenie usługi w zakresie administrowania i zarządzania stroną www, w tym usługodawcy dostarczający i wspierający systemy teleinformatyczne, programowe, hostingowe, doradcze oraz podwykonawcy tych usług.

7.     JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Polityka Prywatności"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Polityka Prywatności.
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)