fbpx
 • 4 czerwca, 2024
  16 lipca, 2024
  31 lipca, 2024

  650 zł

  Kontrola w projektach unijnych

  Cel szkolenia.  Celem szkolenia online Kontrola w projektach unijnych jest omówienie zakresu…

  online

  8 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Radosław Gierałtowski
  Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczony trener z prawie 20-letnim doświadczeniem. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia. 

   Celem szkolenia online Kontrola w projektach unijnych jest omówienie zakresu kontroli projektów współfinansowanych przez UE, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnych rodzajów, zakresu i przebiegu kontroli, czynności z nią związanych (przygotowanie, przebieg), wytycznych kwalifikowalności oraz działań kontrolnych. 

   Omówione zostaną m.in. uwarunkowania prawne w zakresie kontroli, monitoringu i ewaluacji, kwestie praw i obowiązków podmiotu kontrolującego oraz kontrolowanego.  

   Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy, pozwalającej na sprawne przejście przez proces każdego rodzaju kontroli krajowej oraz kontroli z Komisji Europejskiej.  

   Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczna jak i praktyczną. 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

   • wnioskodawcy,   
   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Kontrola w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in.:  

   • Rodzajach kontroli   
   • Jak przygotować się do kontroli.  
   • Najczęściej wykrywanych uchybień.  
   • Potencjalnych konsekwencjach uchybień.
   • Prawach i obowiązkach beneficjenta podczas kontroli.  
   • Jak postępować z kontrolerem.  
   • Jakie środki odwoławcze ma do dyspozycji.  

   Metody szkoleniowe. 

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
  • Kontrola w projektach unijnych.

  • Wytyczne w zakresie kontroli projektów współfinansowanych z funduszy UE- zagadnienia ogólne dotyczące kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 oraz 2021 – 2027 .
  • Instytucje uprawnione do kontroli projektów.
  • Rodzaje kontroli i obszary realizacji projektu podlegające kontroli.
  • Prawa obowiązki kontrolującego vs prawa i obowiązki kontrolowanego.
  • Zasady prawidłowej realizacji projektów w aspekcie przebiegu kontroli.
  • Zasady sprawozdawczości i finansowania w projektach unijnych.
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
  • Zakres kontroli.
  • Zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wnioskiem aplikacyjnym, realizowanymi zadaniami, osiąganymi wskaźnikami oraz pozostałą dokumentacją.
  • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi.
  • Kwalifikowalność wydatków.
  • Dokumentacja finansowa.
  • Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych.
  • Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi.
  • Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.
  • Nieprawidłowości w zakresie zawieranych w ramach projektu umów z wykonawcami, wskazywane podczas kontroli- korekty finansowe.
  • Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie?
  • Funkcje kontroli na miejscu w procesie realizacji projektu.
  • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
  • Odwołania się od wyników kontroli.
  • Najczęściej spotykane błędy podczas kontroli – jak ich unikać.
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 650 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Kontrola w projektach unijnych"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Kontrola w projektach unijnych.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)