fbpx
Loading...

Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014

1.199,99  z VAT

Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 

Cel szkolenia

Celem szkolenia online Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 jest zapoznanie uczestników szkolenia z charakterystyką wniosku o płatność oraz użytkowaniem systemu SL2014. 

Zajęcia praktyczne prowadzona systemem warsztatowym. 

Uczestnicy w praktyce poznają wszelkie aspekty dotyczące sprawozdawczości w aplikacji SL 2014. 

Podczas ćwiczeń praktycznych, uczestnicy nauczą się tworzyć i składać kompletny Wniosek o płatność, w aspekcie realizowanych lub planowanych do realizacji przez siebie projektów.  

Uczestnicy szkolenia  poznają sposoby logowania do systemu, jego nawigacji, budowy poszczególnych zakładek oraz sposobów ich wypełniania.

Walorem szkolenia jest możliwość pracy na wersji szkoleniowej systemu z uwzględnieniem specyfiki projektowej poszczególnych kursantów.  

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 będzie uzyskanie wiedzy na temat Funkcjonowania Centralnego Systemu SL2014 oraz praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacja ze wszystkimi jej funkcjonalnościami. 

W tym: 

 • Dostępu do systemu – Profil ePUAP, Certyfikat kwalifikowany  
 • Podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie korzystania z Centralnego Systemu Informatycznego SL2014  
 • Zasad bezpiecznego korzystania z SL2014  
 • Nadawania i odbierania uprawnień do pracy w SL2014  
 • Logowania do systemu  
 • Układu graficznego, nawigacji systemu oraz najważniejsze funkcjonalności  
 • Zasad rozliczania projektów – Wnioski o płatność  
 • Rodzajów wniosków o płatność  
 • Tworzenia nowego wniosku  
 • Postępu rzeczowego – zakładki wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji, zadania na przyszłość  
 • Postępu finansowego – dokumenty księgowe, ryczałt, korekty i źródła finansowania  
 • Załączników- rodzaje oraz sposób przygotowania  
 • Sporządzania wniosku częściowego i końcowego  
 • Korespondencji w systemie SL2014  
 • Harmonogramu płatności  
 • Monitoringu uczestników projektu  
 • Eksportu i importu danych  
 • Personelu projektu   
 • Sprawozdawczości w systemie SL2014  
 • Dobrych praktyk – jak sprawnie i szybko pracować w systemie  
 • Najczęstszych błędy w pacy z SL2014 

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 

Szkolenie online Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 będzie uzyskanie wiedzy na temat Funkcjonowania Centralnego Systemu SL2014 oraz praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacja ze wszystkimi jej funkcjonalnościami. 

W tym: 

 • Dostępu do systemu – Profil ePUAP, Certyfikat kwalifikowany  
 • Podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie korzystania z Centralnego Systemu Informatycznego SL2014  
 • Zasad bezpiecznego korzystania z SL2014  
 • Nadawania i odbierania uprawnień do pracy w SL2014  
 • Logowania do systemu  
 • Układu graficznego, nawigacji systemu oraz najważniejsze funkcjonalności  
 • Zasad rozliczania projektów – Wnioski o płatność  
 • Rodzajów wniosków o płatność  
 • Tworzenia nowego wniosku  
 • Postępu rzeczowego – zakładki wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji, zadania na przyszłość  
 • Postępu finansowego – dokumenty księgowe, ryczałt, korekty i źródła finansowania  
 • Załączników- rodzaje oraz sposób przygotowania  
 • Sporządzania wniosku częściowego i końcowego  
 • Korespondencji w systemie SL2014  
 • Harmonogramu płatności  
 • Monitoringu uczestników projektu  
 • Eksportu i importu danych  
 • Personelu projektu   
 • Sprawozdawczości w systemie SL2014  
 • Dobrych praktyk – jak sprawnie i szybko pracować w systemie  
 • Najczęstszych błędy w pacy z SL2014 

 

Metody szkoleniowe. 

 Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program Szkolenia

Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 

 1. Wstęp do zagadnienia rozliczania projektów w systemie SL2014.  
 2. Uprawnienia do korzystanie z systemu – Profil ePUAP, Certyfikat kwalifikowany.  
 3. Podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie korzystania z Centralnego Systemu Informatycznego SL2014.  
 4. Zasady bezpiecznego korzystania z SL2014.  
 5. Nadawanie i odbieranie uprawnień do pracy w SL2014.  
 6. Logowanie do systemu.  
 7. Mapa, poruszanie się po systemie oraz najważniejsze funkcjonalności aplikacji. 
 8. Podstawowe zasady dotyczące rozliczania projektów w SL2014.  
 9. Wnioski o płatność – rodzaje. 
 10. Tworzenie nowego wniosku o płatność. 
 11. Postęp rzeczowy – postęp rzeczowy realizacji projektu, wskaźniki, problemy w realizacji, planowany przebieg realizacji.  
 12. Postęp finansowy – zestawienie dokumentów, wydatki rozliczane ryczałtowo, zwroty/korekty i źródła finansowania, rozliczanie zaliczek  
 13. Załączniki- rodzaje oraz sposób przygotowania, oraz przesyłania 
 14. Sporządzanie wniosku częściowego i końcowego  
 15. Wniosek o płatność – korekta  
 16. Korespondencja w systemie SL2014  
 17. Harmonogram płatności  
 18. Monitoring uczestników projektu  
 19. Eksport i import danych  
 20. Personel projektu  
 21. Informacje  
 22. Sprawozdawczość w systemie SL2014  
 23. Prakseologia pracy w systemie  
 24. Najczęstsze popełniane błędy w pracy z SL2014  
 25. Przygotowanie wniosku o płatność-warsztaty praktyczne 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 1199,99 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *