fbpx
Loading...

Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka

998,99  z VAT

Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka

Cel szkolenia

Celem szkolenia online „Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów unijnych od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej poprzez jego fazy tj. od przygotowania się do realizacji, czyli planowania poprzez wdrożenie, realizację i zakończenie projektu, jak również utrzymanie jego trwałości.  

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

•wnioskodawcy,

•przedsiębiorcy,

•pracowników zespołów projektowych

•pracownicy uczelni wyższych,

•kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,

•pracownicy administracji publicznej

•pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia „Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne praktyka” będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 • realizacji projektów unijnych od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej, 
 • podstawowych pojęć w obszarze projektu unijnego i jego elementów składowych,
 • przebiegu i realizacji poszczególnych faz projektu (planowanie, wdrożenie, realizacja, zakończenie),
 • utrzymania trwałości projektu,
 • najważniejszych aspektów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
 • wytycznych do rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu. 

 Uczestnicy posiądą umiejętności praktyczne w zakresie:  

 • realizacji projektów unijnych od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej,
 • wyszukiwania odpowiednich wytycznych odnoszących się do realizacji projektów w zakresie programów zarówno regionalnych, krajowych jak i Komisji Europejskiej,
   
 • analizy dokumentacji projektowej, tak aby dobrze zrealizować projekt, 
 • umiejętności miękkich niezbędnych w procesie realizacji projektu,
 • sposobów dobrego przygotowania się do kontroli projektu. 

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka

Celem szkolenia online „Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów unijnych od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej poprzez jego fazy tj. od przygotowania się do realizacji, czyli planowania poprzez wdrożenie, realizację i zakończenie projektu, jak również utrzymanie jego trwałości.  

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Metody szkoleniowe.  

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5.  Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program szkolenia

Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka

Moduł 1 dotyczył będzie zagadnień teoretycznych tj. dotyczących projektu unijnego i jego elementów składowych.

Omówione zostanie pojęcie projektu, projektu unijnego, w tym partnerskiego, sposób planowania realizacji projektu i jego harmonogramu realizacji oraz inne pojęcia tj. wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność, pojęcie zarządzania projektem, kwalifikowalności wydatków, instytucji zarządzającej i pośredniczącej, opiekuna projektu itd.  

Moduł 2 dotyczył będzie fazy wdrożenia oraz realizacji projektu od strony organizacyjno-finansowej. 

W tym module przedstawione będą istotne kwestie, na które należy zwrócić uwagę w umowie o dofinansowanie projektu, umowie partnerskiej, wniosku o dofinansowanie np. aspekty organizacyjne tj. sposób zarządzania projektem: kierownik projektu, struktura organizacyjna, budowanie i rozwój zespołu projektowego, harmonogram realizacji, wskaźniki, sposób promocji projektu na przykładach wybranych programów.

Przedstawione zostaną przykładowe wytyczne w formie opracowanych dokumentów przez jednostki zarządzające funduszami, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do realizacji projektu np. dotyczące kwalifikowalności wydatków, promocji czy rozliczania projektów na przykładach wybranych programów. 

Omówione zostaną etapy i dokumenty niezbędne do wdrożenia realizacji projektu w zakresie finansowym, tj. np. założenie konta bankowego, polityka rachunkowości, czy procedura dot. archiwizacji dokumentów.

Zostanie zwrócona uwaga na sposób zarządzania zmianą tj. wprowadzania zmian do projektu w zakresie merytorycznym i finansowym na etapie jego realizacji od strony praktycznej, jak również wymagania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji. 

Omówione zostanie zagadnienie zarządzania ryzykiem. 

Moduł 3 dotyczył będzie zagadnień finansowych. 

Omówione zostaną procedury związane z rozliczeniem dotacji, w tym zastosowane np. w JST dla projektów od strony praktycznej, kwestie płatności tj. zaliczka i refundacja, jak również wymagania w zakresie rozliczenia finansowego projektu w ramach różnych programów regionalnych, krajowych czy europejskich, w tym sprawozdawczość rzeczowa i finansowa, przedstawienie założeń, wzorów wniosków o płatność i ich omówienie.

Omówione zostaną: zasady rozliczania projektów, np. budżet i poszczególne koszty projektu: bezpośrednie i pośrednie, przy wykorzystaniu konta bankowego, wyodrębnienia księgowości, przepływów finansowych w praktyce i opisywania dokumentów księgowych. 

Przedstawiony zostanie sposób sporządzania wniosków o płatność na wybranych przykładach w ramach programów regionalnych czy ramowych oraz scharakteryzowane wybrane systemy elektroniczne służące do ich rozliczania, w tym: monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu, w tym monitorowanie wskaźników i  wyników finansowych. 

Zaprezentowany zostanie sposób zarządzania projektem  w zakresie finansowym na przykładach np. projektów krajowych wielopodmiotowych
i międzynarodowych partnerskich. 

W module 4 omówione zostaną zagadnienia związane z kontrolą projektu, podstawowe założenia, wytyczne oraz kwestie związane z dobrym przygotowaniem się do kontroli projektu. 

Ponadto przedstawione zostaną kwestie dotyczące trwałości projektu, czy sporządzania sprawozdań z trwałości. Omówiony zostanie również przebieg kontroli projektu, w jaki sposób przygotować się do kontroli  i wziąć w niej udział. 

 

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 999 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Notka trenerska

dr Beata Paliś

Doktor w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie ekonomia i finanse.  

Od wielu lat zajmuje się funduszami unijnymi.

Była zastępcą Kierownika Partnera projektu międzynarodowego o akronimie Urban Green Belts dofinansowanego ze środków Interreg Central Europe.

Wspomagała i wspomaga realizację wielu projektów unijnych jako ekspert ds. projektów unijnych oraz koordynator finansowy.

Była kandydatem na eksperta ds. oceny projektów unijnych Centrum Projektów Europejskich w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Wzięła udział w licznych szkoleniach dla ekspertów. 

Była pomysłodawcą i kierownikiem projektu unijnego w 2010 r. dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt.: „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”, a także Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Programowego.

W 2012 r. była kierownikiem Generalnym Zespołów Projektowych projektów unijnych: „Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii” dofinansowanego z grantu szwajcarskiego.

Donata Adler

Trener, wykładowca, mediator, aktorka.

W prowadzeniu szkoleń wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie licznych studiów i kursów.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w uczelniach wyższych, występuje na konferencjach naukowych.

Jest autorką lub współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat zarządzania, projektów unijnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu i PR.

Prowadzi kancelarię mediacyjną; jest mediatorem stałym wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. 

Posiada doświadczenie w inicjowaniu, realizacji i koordynacji projektów w dziedzinie nauki, edukacji i biznesu, tworząc możliwości dla współpracy międzysektorowej.

Zajmuje się organizacją i koordynacją projektów, wydarzeń, eventów, kampanii społecznych, konferencji, spotkań liderów biznesu, spotkań networkingowych.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie zarządzania, zarządzania projektami, marketingu, promocji, PR, CSR, prowadzenia kampanii, współpracy z mediami, wizerunku, a także kompetencji miękkich, komunikacji, zarządzania konfliktem, rozwoju personalnego i wystąpień publicznych.   

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *