fbpx

O PROJEKCIE

Tytuł projektu: LAJK – Lubuska Akademia Językowo – Komputerowa

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja.

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

Typ projektu: „Typ I. Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych – zgodnie z SZOOP RPO-L2020”

Celem projektu „LAJK – Lubuska Akademia Językowo-Komputerowa” jest wzrost kompetencji kluczowych u 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa  lubuskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj. w certyfikowanych szkoleniach językowych i komputerowych uwzględniających popytowy system dystrybucji w okresie od sierpnia 2018 r. do lipca 2020 r.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie:

 • bezpłatnych szkoleń z zakresu kompetencji językowych dla 120 osób (72 kobiet, 48 mężczyzn) zakończonych zewnętrznym egzaminem (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),
 • bezpłatnych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) zakończonych zewnętrznym egzaminem (zgodnie ze standardem oceny kompetencji cyfrowych DIGCOMP)

Minimum 80 % uczestników/uczestniczek projektu otrzyma certyfikaty zewnętrzne wydane przez uprawnione do tego instytucje (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz z DIGCOMP).

Szkolenia z zakresu kompetencji językowych (język angielski, niemiecki i francuski) obejmują program 120 godzin lekcyjnych  (po 45 minut)

Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych obejmują program 100 godzin lekcyjnych  (po 45 minut) wg  poniższych obszarów tematycznych:

 1. Informacja – 20 h
 2. Komunikacja – 20 h
 3. Tworzenie treści – 30 h
 4. Bezpieczeństwo – 15 h
 5. Rozwiązywanie problemów – 15 h

WYMAGANIA FORMALNE UCZESTNICTWA

Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku od 25 do 64 roku życia,  zamieszkujących według  w województwie  lubuskim, które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kompetencji i uzyskania kwalifikacji, w tym:

 • 270 osób (162 kobiet, 108 mężczyzn) powyżej 50 roku życia (90 % GD),
 • 270 osób (162 kobiet, 108 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, tzn z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym  (90 % GD),
 • 150 osób (90 kobiet, 60 mężczyzn) z obszarów wiejskich.

Osoba deklaruje uczestnictwo w Projekcie i przystąpienie do egzaminu, wypełniając i podpisując niżej wymienione, dołączone dokumenty  wraz z ewentualnymi załącznikami:

 • Umowa szkoleniowa
 • Regulamin rekrutacyjny
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie o niepełnosprawności ( o ile dotyczy)
 • Oświadczenie potwierdzające przynależność do GD

Biuro Projektu:

Ul Dąbrowskiego 57, 65-021 Zielona Góra

Dane do kontaktu:

E-mail: grzegorz_anyszko@wp.pl

Telefon: 504 213 315

Wnioskodawca: Astitum Konsulting Sp. z o.o.

PartnerSynteco Sp. z o.o.