fbpx

PRZYDATNE INFORMACJE

Osoba fizyczna planująca założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje m.in. z urzędu pracy. Atutem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna i przekazywana z góry, czyli nie ma konieczności sięgania uprzednio do własnej kieszeni.

Warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, jaki otrzymuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
  2. Złożenie Wniosku po upływie trzech miesięcy od rejestracji (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca).
  3. Osoba starająca się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych, może natomiast studiować zaocznie lub wieczorowo.
  4. Osoba ubiegająca się o dotację nie może prowadzić  innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wydłużają ten okres).
  5. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  6. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może dopuścić się przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  7. Osoba składająca wniosek o dotację z nie otrzymała innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku.

Procedura otrzymania dotacji

Średni czas rozpatrywania wniosku mieści się w granicach ok. 4 tygodni. (czasem dłużej w zależności od danego urzędu pracy). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy między osobą bezrobotną składającą wniosek a danym urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego umowy). Po podpisaniu umowy przez strony środki w ciągu kilku dni trafiają na konto zainteresowanej osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotację.

Ważne: każdy urząd pracy w przyznawaniu dotacji kieruje się własnymi kryteriami zawartymi w regulaminie przyznawania dotacji. By poznać szczegółowe kryteria aplikowania po dotację, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z danym dokumentem, znajdującym się na stronie www wybranego urzędu pracy.

Kwota dotacji

Dotacje z urzędu pracy wynoszą do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2015 r. wynosiło 4515,28 zł, czyli maksymalna kwota dotacji to 27 091,68 zł. Należy tutaj podkreślić, iż faktyczna wysokość dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych urzędów.

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego. Posiadanie go jednak to niewątpliwie dodatkowy atut – niektóre urzędy zwracają uwagę na to, czy wnioskujący dysponuje własnymi środkami i kierują się ich wysokością przy przyznawaniu dofinansowania. Dobrze jest zatem zadeklarować choćby symboliczną sumę lub innego rodzaju środki np. laptop, drukarki itd. Będzie to świadczyło o tym, że osoba wnioskująca wykazuje pełne zaangażowanie w przyszłą firmy i będzie sprawnym przedsiębiorcą.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp.

Dotacja a biznesplan

Zazwyczaj biznes plan wymieniany jest jako konieczny załącznik do wniosku o dotacje z PUP na otwarcie firmy. Często wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. Bez względu na to czy biznes plan jest wymagany, czy nie, to jego posiadanie zawsze zwiększa szanse wnioskodawcy na otrzymanie dofinansowania. Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan ma duże znaczenie w sytuacji, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności.

Ważne: Wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje realnie potwierdzają doświadczenie bezrobotnego starającego się o dotację oraz jego orientację w przyszłym profilu firmy, co jednocześnie zwiększa jego szansę na dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dotację

Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje mające charakter jednorazowy. Ze środków uzyskanych z Urzędu Pracy można sfinansować np. zakup środka trwałego, lecz nie można dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztów administracyjnych np. opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp. Te wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z przychodu wygenerowanego w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy urząd pracy w swoim regulaminie ustala precyzyjnie ograniczenia dotyczące możliwości rozdysponowania przez osobę bezrobotną dofinansowaniem z PUP.. Zazwyczaj bez ograniczeń można rozdysponować ją na zakup środków trwałych – narzędzi, urządzeń, ściśle związanych z planowaną działalnością.

Jak długo musi działać firma uruchomiona w oparciu dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Osoba bezrobotna, która otrzymała dotacje z urzędu pracy zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy (niektóre urzędy pracy wymagają aby działalność prowadzona była przez okres 24 miesięcy) W tym okresie firma nie może zawiesić działalności.

OFERTA

Jeżeli interesuje Cię wsparcie w procesie starania się o dotację z urzędu pracy zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie
wniosku i biznesplanu
do PUP

350 zł

Korekta dokumentacji

Przygotowanie zmian/korekt do dokumentacji przygotowanej przez klienta

100 - 200 * zł

Podane ceny są cenami netto.

* Cena uzależniona jest od skali zmian/korekt i zostanie ustalona indywidualnie

Zasady Współpracy - Przewodnik