fbpx

DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY

Mikro-, małe przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę/odział/filię na obszarach wiejskich- miejscowości do 20 tys. mieszkańców (w tym również miasta) mogą skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu pozyskania dotacji w wysokości do 300 000 zł na rozwój firmy. Wsparcie będzie przyznawane jeżeli:
 1. podmiot ubiegający się o wsparcie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji  wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;
 2. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonywana jest działalność znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 3. operacja zakłada:
  1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, gdy wartość dotacji przekracza 25 tys. zł,
  2. utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc założenie działalności gospodarczej z PROW 2014-2020, albo od przyznania tej pomocy minęły 2 lata;
 5. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
Operacja musi się wpisywać w Lokalną Strategię Rozwoju obowiązującą na danym obszarze. Na co można otrzymać dofinansowanie? Koszty kwalifikowane możliwe do poniesienia w ramach dotacji na rozwój firmy:
 1. ogólne (m.in. honoraria architektów, inżynierów, studia wykonalności);
 2. zakupu robót budowlanych lub usług;
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów.

Poziom dofinansowania

0 %
Maksymalny procent dofinansowania
0
Maksymalny kwota dofinansowania

PREMIA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Do 100 000 zł mogą otrzymać osoby chcące założyć działalność gospodarczą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie będzie przyznawane osobie fizycznej, jeżeli

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. jest pełnoletnia;
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
 4. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 5. w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z założeniem firmy, w tym adaptację pomieszczeń, zakup środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych prawnych itp.

Poziom dofinansowania

0 %
Procent dofinansowania
0
Maksymalny kwota dofinansowania

Nabory wniosków zostaną ogłoszone przez właściwe Lokalne Grupy Działania

Skontaktuj się z nami już dziś!

Wypełnij poniższą kartę diagnozy PROW 2014-2020, wyślij ją na adres mailowy: biuro@astitum.pl.

My bezpłatnie dokonamy oceny, czy Twój pomysł ma szanse otrzymania wsparcia unijnego.