DOTACJE PROW 2014-2020

DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY

Mikro-, małe przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę/odział/filię na obszarach wiejskich- miejscowości do 20 tys. mieszkańców (w tym również miasta) mogą skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu pozyskania dotacji w wysokości do 300 000 zł na rozwój firmy.

Wsparcie będzie przyznawane jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o wsparcie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji  wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;

2) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonywana jest działalność znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

3) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, gdy wartość dotacji przekracza 25 tys. zł,
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc założenie działalności gospodarczej z PROW 2014-2020, albo od przyznania tej pomocy minęły 2 lata;

5) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Operacja musi się wpisywać w Lokalną Strategię Rozwoju obowiązującą na danym obszarze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koszty kwalifikowane możliwe do poniesienia w ramach dotacji na rozwój firmy:

1)ogólne (m.in. honoraria architektów, inżynierów, studia wykonalności);

2) zakupu robót budowlanych lub usług;

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów.

Poziom dofinansowania

Maksymalny procent dofinansowania 70 %
Maksymalna kwota dofinansowania 300 000 zł

PREMIA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Do 100 000 zł mogą otrzymać osoby chcące założyć działalność gospodarczą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie będzie przyznawane osobie fizycznej, jeżeli

1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) jest pełnoletnia;

3) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju;

4) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników;

5)w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z założeniem firmy, w tym adaptację pomieszczeń, zakup środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych prawnych itp.

Poziom dofinansowania projektu

Procent dofinansowania 100 %
Maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

Nabory wniosków zostaną ogłoszone przez właściwe Lokalne Grupy Działania

Skontaktuj się z nami już dziś!

Wypełnij poniższą kartę diagnozy PROW 2014-2020, wyślij ją na adres mailowy: biuro@astitum.pl.

MS-Word-2-icon (1)Karta diagnozy PROW 2014-2020

My bezpłatnie dokonamy oceny, czy Twój pomysł ma szanse otrzymania wsparcia unijnego.